Jędker

16 tekstów – auto­rem jest Jędker.

Trak­tujmy ludzi tak ja­kimi chcieli byśmy by­li, a ta­cy się staną. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 1 grudnia 2011, 18:59

Jest kil­ku ludzi na tym świecie którzy zam­knęli wszys­tkie swo­je uczu­cia we włas­nym ser­cu, oni wiedzą, oni wiedzą jak to boli... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 listopada 2011, 23:16

Niema nic cen­niej­sze­go niż w od­po­wied­nim mo­men­cie swo­jego życia usłyszeć że wszys­tko będzie dobrze. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 października 2011, 00:37

nie pa­miętam kiedy os­tatnio płakałem, czy to oz­nacza że po pros­tu nie miałem po­wodu, czy to że nie mam uczuć? 

myśl
zebrała 12 fiszek • 26 sierpnia 2011, 21:48

Cie­szmy się, że żyje­my w kra­ju w którym wszys­tko się sy­pie, bo mog­liśmy urodzić się w kra­ju w którym niema co się sypać. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 24 sierpnia 2011, 11:07

... aby o świ­cie pier­wszy pro­mień słońca przy­niósł nadzieje! 

myśl
zebrała 9 fiszek • 22 sierpnia 2011, 02:08

W śmier­ci sens znaj­dują ci którzy nie znaj­dują go w życiu 

myśl
zebrała 17 fiszek • 11 sierpnia 2011, 23:04

Pas­ja jest bar­dzo niebez­pie­czna, po­nieważ nat­ra­fiając na przeszkodę uniemożli­wiającą nam spełnienia się zos­ta­jemy z niczym.... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 16 lipca 2011, 21:27

bo gdy ma się spo­sob­ność to porzu­ca się mur mo­ral­ności stwarza­ny wokół sa­mego siebie ... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 3 lipca 2011, 20:30

... ułamek życia pot­ra­fi zmienić wszys­tko na lep­sze na­wet ten naj­mniej­szy, wys­tar­czy go uchwy­cić a będzie trwał wiecznie 

myśl
zebrała 8 fiszek • 29 czerwca 2011, 00:56
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Jędker

Użytkownicy
I J K
Kalendarz
Aktywność